حیوانات خانگی و گیاهان دارویی | جوشونده

حیوانات خانگی و گیاهان دارویی

حيوانات و گياهان از گذشته هاي بسيار بسيار دور با يكديگر زيسته اند. ميليون ها سال پيش از آن كه انسان قدم بر زمين بگذارد، مخلوقات كوچك و بزرگ خداوند از گياهان به عنوان اولين منابع درماني و معالجه خود استفاده مي كرده اند. در واقع سرمنشا بخش عمده اي از دانش پزشكي مدرن امروز ما از دانسته هاي انسان هاي گذشته و بر اثر مشاهده چگونگي استفاده غريزي حيوانات از گياهان جهت درمان خود مي باشد. در مواجهه با برخي بيماري ها نظير ايدز و سرطان، محققان امروزي حوزه ي دارو جهت درمان و معالجه اين امراض در جستجوي گياهان ناشناخته و وحشي هستند و در حقيقت در جهت يافتن پاسخ پرسش هاي خود بازگشت دوباره اي به سمت حيوانات و طبيعت داشته اند.

ادامه مطلب